Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Łódzki Bank Spółdzielczy, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzeniem MAR, a także Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W szczególności Bank przestrzega zasad zachowania tajemnicy bankowej oraz zasad zapobiegania wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych.