Historia

Historia

Udokumentowana historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego (do października 2019 roku Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi) rozpoczyna się od dnia 8 kwietnia 1959 roku, kiedy to łódzkie rzemiosło zainteresowane istnieniem na terenie Łodzi własnej rzemieślniczej Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej powołało do życia Komitet Organizacyjny przyszłej S.O.P. Rejestracja Banku nastąpiła w dniu 24 października 1959 roku w Sądzie Powiatowym w Łodzi.

Po pracach przygotowawczych w listopadzie i grudniu 1959 roku, faktyczną działalność operacyjną Bank rozpoczął 2 stycznia 1960 roku. W tym czasie w placówce zatrudnionych było 2 pracowników i zarejestrowanych 47 członków. Lokal Banku stanowił niewielki pokoik, z trudem mieszczący dwa biurka. Nie bez słuszności pierwszy artykuł, jaki ukazał się w łódzkiej prasie, dotyczący tutejszej Spółdzielni, nazywał ją "najmniejszym bankiem świata". Mimo trudności lokalowych Bank działał sprawnie i szybko. Z dnia na dzień zwiększało się zainteresowanie i przychylność rzemiosła dla nowo powstałej placówki.

Pierwsi zarządzający Bankiem za główny cel jego działalności uznali współdziałanie w rozwijaniu usług dla ludności i wspieranie rozwoju rzemiosła, przemysłu ludowego i domowego, indywidualnych placówek usługowych i chałupnictwa przez prowadzenie działalności oszczędnościowo-pożyczkowej oraz świadczeń bankowych. Początkowo terenem działania Banku było miasto Łódź i powiat łódzki.

Od 1996 roku Bank był zrzeszony w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. z siedzibą w Warszawie, jednym z 9 wówczas banków regionalnych, które powstały na mocy ustawy z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw. W wyniku połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. 15 września 2011 roku powstał SGB-Bank Spółka Akcyjna.

Byłe placówki Banku:

Oddział II - ul. Moniuszki 6 od 02.01.1960 r. do 24.05.2017 r.
Punkt Kasowy Nr 5 - ul. Piotrkowska 317 od 01.09.2013 r. do 31.05.2019 r.
Punkt Kasowy Nr 2 - ul. Przełajowa 22a /3 od 17.01.2005 r. do 01.07.2020 r.
Punkt Kasowy Nr 4 - ul. Anny Jagielonki 2 - od 09.06.2008 r. do 01.07.2021 r.

Łódzki Bank Spółdzielczy od listopada 2015 roku jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

System powołano w celu wzajemnego gwarantowania płynności, wypłacalności i uniknięcia upadłości każdego z uczestników.

W wyniku rozmów podjętych przez Prezesów Zarządów Łódzkiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Bełchatowie, Banku Spółdzielczego w Krośniewicach i Banku Spółdzielczego w Strykowie, w dniu 04 sierpnia 2020 roku podpisano list intencyjny, którego celem było formalne potwierdzenie gotowości ze strony każdego z banków, wobec aktualnych wyzwań stojących przed całym sektorem banków spółdzielczych, do rozpoczęcia rozmów pomiędzy bankami, w celu stworzenia jednego silniejszego banku.

Porozumienie w sprawie połączenia banków zostało sporządzone i podpisane  w Łodzi w dniu 07 września 2020 roku.

Decyzję o połączeniu czterech banków zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego, z zadowoleniem przyjmując proces konsolidacji sektora spółdzielczego w trudnych warunkach gospodarczych wywołanych pandemią. 

Z dniem 30 kwietnia 2021 roku działające na terenie województwa łódzkiego cztery Banki: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, Bank Spółdzielczy w Strykowie i Łódzki Bank Spółdzielczy połączyły siły, tworząc jednolity, prężny oraz silny kapitałowo i organizacyjnie podmiot finansowy działający pod marką Łódzkiego Banku Spółdzielczego.

Historia łączących się banków

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie początek jego działalności sięga 30-tych lat ubiegłego stulecia, kiedy to w 1935 roku powstał Oddział Komunalnej Kasy Powiatu Piotrkowskiego. Kasa oprócz gromadzenia wkładów oszczędnościowych i udzielania różnego rodzajów krótko i długo terminowych pożyczek, ściągała pożyczki skonwertowane powstałe po reformie walutowej przeprowadzonej przez byłego ministra skarbu Władysława Grabskiego. Kasa Spółdzielcza przyjmowała również weksle kupieckie. Po II wojnie światowej od 01 maja 1949 roku Kasa działała jako agencja Państwowego Banku Rolnego w Bełchatowie pod nazwą Komunalna Kasa Oszczędności, którą w lipcu 1950 r. przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą. W 1963 r. Kasa po spełnieniu określonych przepisami warunków stała się bankiem o nazwie Bank Spółdzielczy w Bełchatowie. W 1999 roku Bank dokonał połączenia jako bank przejmujący z Bankiem Spółdzielczym w Zelowie.  

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach datą początkową powstania Banku Spółdzielczego w Krośniewicach, wtedy pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Krośniewicach, jest dzień 27 czerwca 1950 roku. W tym dniu odbyło się zebranie założycielskie w Krośniewicach.

Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w dniu 27 września 1950 r. pod numerem 874/50. Początkową siedzibą spółdzielni były wynajmowane budynki w Krośniewicach przy ul. Ostrowskiej (obecnie Toruńska). Lata 1956-1962 to okres, w którym Gminna Kasa zmieniła nazwę, statut i działała jako Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Krośniewicach. Walne Zgromadzenie  członków w dniu 7 kwietnia 1962 roku  przyjęło nazwę Banku Spółdzielczego w Krośniewicach, a w marcu 1973 roku, po zmianie podziału administracyjnego kraju teren działania Banku został ustalony jako teren miasta i gminy Krośniewice oraz gmin Chodów i Ostrowy. 1 lipca 1996 roku Bank otworzył Oddział w Łaniętach, a w 1999 dokonał połączenia jako bank przejmujący z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrowicach.  

Bank Spółdzielczy w Strykowie powstał w 1950 roku. Pół wieku działalności Banku to wiele zapisanych kart i dokumentów o historycznym znaczeniu. Jednakże bohaterami tej historii nie są zdarzenia i określone fakty, ale ludzie, którzy tworzyli podwaliny spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej. Datą początkową powstania Banku Spółdzielczego w Strykowie, wtedy pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Strykowie, jest dzień 9 czerwca 1950 roku, kiedy to odbyło się zebranie organizacyjne. Pierwsza rejestracja wraz ze statutem nastąpiła w dniu 19 sierpnia 1950 roku pod numerem 663/50. W dniu 8 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą w Strykowie. Rok 1964 przyniósł kolejną zmianę dotychczasowej nazwy na Bank Spółdzielczy w Strykowie oraz zmianę numeru rejestrowego na 1763. Od 12 sierpnia 1950 roku kierownictwo zawiera umowę dzierżawy na lokal przy ul. 15 grudnia nr 12 (obecnie ul. Warszawska), a w roku 1961 dokonuje zakupu nieruchomości. W roku 1996 roku podjęto decyzję o budowie nowego lokalu przy ul. Warszawskiej 29, którą ukończono w roku 2000.  W przekroju czasowym funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Strykowie i jego działalność były dostosowane do możliwości prawnych określonych dla spółdzielczości bankowej. Bieżący kontakt z udziałowcami, a także odbywające się corocznie Zebrania Przedstawicieli jako najwyższego organu statutowego Banku, pozwalały sprostać zadaniom stawianym kolejnemu kierownictwu Banku.