Pranie pieniędzy

DEKLARACJA ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIEDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Zarząd ŁBS, świadomy zagrożeń wynikających z procedery prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, które określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych
z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, wyznaczono osoby odpowiedzialne za zwalczanie tego typu zjawisk i za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada wszelkich starań, by osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadały odpowiednie środki umożliwiające im realizację nałożonych zadań.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania, nie wchodzi w relacje biznesowe z instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.


ZARZĄD ŁÓDZKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO