Kredyt EKO

EKOlogiczne SIĘ OPŁACA

Masz stary i dymiący piec?

Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe?

A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii?

Sprawdź atrakcyjne warunki naszego kredytu EKO

 • minimum 60 proc. kwoty przeznaczasz na cele ekologiczne, a 40 proc. możesz wykorzystać na inne cele
 • tylko 1% prowizji
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu to aż 80 000,00 zł
 • gwarantujemy stałe oprocentowanie 7% w stosunku rocznym przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
 • kredyt oprocentowany jest przez 24 miesiące począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg stałej stopy procentowej, która wynosi 7 % w stosunku rocznym; po zakończeniu okresu stałego oprocentowania, kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej (stopy referencyjnej NBP) i stałej marży Banku

 Na co może zostać przeznaczony kredyt EKO: 

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD o wysokiej klasie energetycznej;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach promocji: KREDYT PROMOCYJNY EKO. Kwota udzielonego kredytu: 50 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 50 000,00 zł (przyjęto założenie, że prowizja finansowana jest ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest przez 24 miesiące począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg stałej stopy procentowej, która wynosi 7 % w stosunku rocznym.

Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania, kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest stopa referencyjna NBP. Stała marża banku wynosi 5 p.p. całkowity koszt kredytu wynosi 12 287,93 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 %, tj. 500,00 zł, odsetki od kredytu: 11 787,93 zł, koszty usług dodatkowych: 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu: 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,34 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 62 287,93 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 

Pliki do pobrania:

Formularz danych klienta.pdf

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego EKO.pdf

Zaswiadczenie o zatrudnieniu i wysokosci dochodów.pdf

KALKULATOR