Kredyt przystępny

Kalkulator kredytu

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie z dnia 19.03.2024 r.: kwota udzielonego kredytu „Kredyt Przystępny” 43 500,00 zł, całkowita kwota kredytu 43 500,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, raty równe, oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku; stawką bazową jest stopa referencyjna NBP; stała marża Banku wynosi 2,75 p.p.; łączne oprocentowanie kredytu na dzień 19.03.2024 r. wynosi 8,5 % w stosunku rocznym, oprocentowanie nominalne 8,5 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu wynosi 10 396,27  zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki od kredytu 10 055,76 zł, koszty usług dodatkowych 340,51 zł (koszt ubezpieczenia), przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,20 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 53 896,27 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Łódzki Bank Spółdzielczy.