Zawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z § 15 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 02 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Zajeździe Leon Hotel i Restauracja ul. Aleksandria 14A, 95-035 Aleksandria, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Przebieg Zebrania:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór Komisji:

      a)   Mandatowej,

      b)   Wnioskowej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał - sprawozdanie Komisji  Mandatowej.

5. Uchwalenie Regulaminu Obrad – Uchwała nr 1.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7.  Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. zawierające w szczególności:

     a)      roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta,

     b)      wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

     c)      rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego wraz z raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń i oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego.

9.   Samoocena dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.

11.  Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok.

12.  Przedstawienie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2022 roku.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – podjęcie Uchwały nr 2;

2)  Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 r.–podjęcie Uchwały nr 3;

3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – podjęcie Uchwały nr 4;

4)  Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r. – podjęcie Uchwał nr 5-8;

5)  Oceny polityki wynagradzania za 2022 r. – podjęcie Uchwały nr 9;

6)  Podziału nadwyżki bilansowej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok – podjęcie Uchwały nr 10;

7)  Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2023 rok – podjęcie Uchwały nr 11;

8) Przyjęcia oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Łódzkim Banku Spółdzielczym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.– podjęcie Uchwały nr 12;

9)  Uchwalenia Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2023 r. – podjęcie Uchwały nr 13;

10)  Samooceny dot. adekwatności regulacji wewnętrznych dot. działania Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 14;

11)  Przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonych w Łódzkim Banku Spółdzielczym w 2022 r. – podjęcie Uchwały nr 15;

12)  Zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 16.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu wkładów na fundusz zasobowy Uchwała nr 17.

15. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podjęcie Uchwały nr 18.

16. Wniosek ws. przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały nr 19.

17. Uchwalenie zmian do Statutu Łódzkiego Banku Spółdzielczego – podjęcie Uchwały nr 20.

18. Wolne wnioski i postulaty.

19. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.

20. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68 oraz w placówkach Banku:

§   w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14

§   w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5

§   w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29

W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 09 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.

 

 Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego